ENG below

Hier kan je een update vinden van de coronamaatregelen na de publicatie van een nieuw MB op 27 juli, het verplicht gebruik van CO2-meters opgelegd in alle sportinfrastructuur vanaf 1 september en de gratis antigeentesten voor internaatskampen.

Here you can find an update of the corona measures after the publication of a new MB on July 27, the mandatory use of CO2 meters imposed in all sports infrastructure from September 1 and the free antigen tests for internal sport camps.

 

 1. Update coronamaatregelen na MB van 27 juli

Update 30 juli 2021  – Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 30 juli op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 19 juli 2021 en het federaal ministerieel besluit van 27 juli. Deze maatregelen blijven in grote lijnen gelijk met de richtlijnen vanaf 27 juni. Er zijn enkel wijzigingen in de toegelaten aantal toeschouwers bij evenement en het toegelaten aantal deelnemers aan een sportkamp. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Vanaf 27 juni gelden volgende richtlijnen (raadpleeg het basisprotocol sport en corona voor een volledig overzicht):

 • Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband;
 • Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 juni is dit maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers
 • Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen
 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella;
 • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

 Alle aanpaste protocollen kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen.

 Later deze zomer volgen wellicht nog volgende versoepelingen:

 • 1 september
  • In het federale ministerieel besluit van 27 juli 2021 wordt een verplicht gebruik van CO2-meters opgelegd in alle sportinfrastructuur vanaf 1 september.
 • 1 september (te bevestigen op OC van augustus)
  • Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages

 

 1. Verplicht gebruik CO²-meters

In het federale ministerieel besluit van 27 juli 2021 wordt een verplicht gebruik van CO2-meters opgelegd in alle sportinfrastructuur vanaf 1 september. Dit staat nog niet opgenomen in de huidige sportprotocollen, maar hierover wordt op korte termijn een gerichte communicatie uitgestuurd naar de betrokken stakeholders in de sportsector. Hierin zullen de specifieke modaliteiten geduid worden.

 

 1. Gratis antigeentesten voor internaatskampen

In de media zijn er de laatste dagen wel wat opinies verschenen over het al dan niet preventief testen voorafgaand aan sport- en jeugdkampen. Er wordt niets aan de procedures veranderd, wat dus wil zeggen dat er geen verplichting komt om voor internaatskampen een preventieve testing te doen.

Vlaanderen is er zich echter van bewust dat sommige organisatoren dit wel willen invoeren en daarom stelt Vlaanderen gratis antigeentesten ter beschikking van de federaties en clubs. De testen moeten aangevraagd worden door de federaties (alle federaties, zowel erkende als gesubsidieerde). Zij (of de clubs) moeten deze gebruiken voor pre-testing bij internaatkampen.

Er zijn ongeveer een 20.000 tests voor de kampen ter beschikking. Het is dus de federatie die de aanvraag moet doen (voor eigen kampen of die van de club) en dan instaan voor de verdeling naar haar clubs. Het gaat enkel om tests die gebruikt worden voor internaatskampen. De tests zijn vanaf nu beschikbaar. Let op: de testen moeten wel afgenomen worden door mensen die hiervoor bevoegd zijn (medisch personeel, opgeleide vrijwilligers Rode Kruis, apothekers).

 

Procedure aanvraag

Wat moet je doen?

  1. Neem contact op met één van de twee verdeelpunten:
  • Voor Hofstade, de uitleendienst, contactpersoon Daniel Van De Velde

          015 62 70 91 – Daniel.VandeVelde@sport.vlaanderen

  • Voor Gent, contactpersoon Liesbeth Wulteputte

           09 244 72 25 – Liesbeth.Wulteputte@sport.vlaanderen

      met datum van het kamp + aantal deelnemers & monitoren, datum voorkeur oppikmoment, aantal gewenste testen.

  1. Er zal een oppikmoment worden afgesproken, je pikt de testen zelf op.
  2. Zorg voor correcte afname en vlotte verdere afhandeling, met extra aandacht voor positieve afnames.

Aandachtspuntjes

  • Zorg voor een goede en correcte bewaring van de testen, zodat ze bruikbaar blijven (zie bijsluiter).
  • Probeer zoveel mogelijk de vragen te bundelen (voor jezelf maar ook voor de medewerkers van Sport Vlaanderen).
  • De testen moeten effectief gebruikt worden voor pre-testing of er mag een voorraad voor de noodprocedure worden gevraagd.
  • De testen moeten afgenomen worden door mensen die hiervoor bevoegd zijn (medisch personeel, opgeleide vrijwilligers Rode Kruis, apothekers).

 

English:

 1. Update corona measures after MB of July 27

Update July 30, 2021 – Below we provide a brief overview of the main corona measures for the sports sector from July 30, based on the decisions of the Consultation Committee of July 19, 2021 and the federal ministerial decision of July 27. These measures will remain broadly the same as the guidelines from June 27. There are only changes in the allowed number of spectators at an event and the allowed number of participants in a sports camp. We closely follow further federal communication and guidelines and adjust if necessary.

The following guidelines will apply from June 27 (consult the basic protocol for sport and corona for a complete overview):

 • Sports can be resumed under normal conditions. There are no longer any limits on the number of athletes and contact can be made, as necessary by the nature of the sport. This applies to both organized and non-organized sports;
 • There is only a limit for participants in sports camps, from June 25 this is a maximum of 100 participants, from July 30 this is a maximum of 200 participants
 • Overnight stays are allowed at sports camps
 • Changing rooms and showers may reopen. We still recommend providing optimal ventilation or limiting the capacity if this is not possible. When reopening, take into account the necessary procedures to prevent legionella;
 • Catering activities during sports training and competitions can, if desired, be organized according to the take-away principle.
 • Locally, stricter restrictions may apply. You can check this on the website of your province or municipality.
 • You will also find information about the other federal measures on the official website of the federal crisis center about the Coronavirus.

All adapted protocols can be found on the Sport Vlaanderen website.

The following relaxations may follow later this summer:

 • 1st of September
  • The federal ministerial decree of 27 July 2021 imposes a mandatory use of CO2 meters in all sports infrastructure from 1 September.
 • September 1 (to be confirmed on August OC)
  • No more restrictions on youth and sports camps and sports internships

 

 1. Compulsory use of CO² meters

The federal ministerial decree of 27 July 2021 imposes a mandatory use of CO2 meters in all sports infrastructure from 1 September. This is not yet included in the current sports protocols, but a targeted communication about this will be sent out to the stakeholders involved in the sports sector in the short term. The specific modalities will be explained in this.

 

 1. Free Antigen Testing for Boarding Camps

In recent days, some opinions have appeared in the media about whether or not preventive testing prior to sports and youth camps. The procedures will not be changed, which means that there will be no obligation to carry out preventive testing for boarding camps.

However, Flanders is aware that some organizers do want to introduce this and that is why Flanders makes free antigen tests available to federations and clubs. The tests must be requested by the federations (all federations, both recognized and subsidized). They (or the clubs) should use it for pre-testing at boarding camps.

There are about 20,000 tests available for the camps. It is therefore the federation that has to make the application (for its own camps or those of the club) and then be responsible for the distribution to its clubs. It only concerns tests that are used for boarding camps. The tests are available now. Please note: the tests must be taken by people who are authorized to do so (medical staff, trained Red Cross volunteers, pharmacists).

 

Application procedure

What should you do?

  1. Contact one of the two distribution points:
   • For Hofstade, the lending service, contact person Daniel Van De Velde

                     015 62 70 91 – Daniel.VandeVelde@sport.vlaanderen

   • For Ghent, contact person Liesbeth Wulteputte

                      09 244 72 25 – Liesbeth.Wulteputte@sport.vlaanderen

    with date of the camp + number of participants & monitors, date of preferred pick-up time, number of desired tests.

  1. A pick-up time will be agreed, you pick up the tests yourself.
  2. Ensure correct acceptance and smooth further processing, with extra attention to positive acceptances.

Points of attention

  • Ensure good and correct storage of the tests, so that they remain usable (see package leaflet).
  • Try to bundle the questions together as much as possible (for yourself but also for the employees of Sport Vlaanderen).
  • The tests must be used effectively for pre-testing or stock may be requested for the emergency procedure.
  • The tests must be administered by people who are authorized to do so (medical personnel, trained Red Cross volunteers, pharmacists).