NL – Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 september op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 20 augustus 202, het federaal ministerieel besluit van 25 augustus 2021 en de federale FAQ’s van 1 september 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over.

ENG – We provide a brief overview of the main corona measures for the sports sector from September 1, based on the decisions by the Consultation Committee of August 20, 202, the federal ministerial decree of August 25, 2021 and the federal FAQs of September 1, 2021. We follow further federal communication and guidelines closely and adjust if necessary.

From 1 September, all corona measures for sports and the organization of sports activities will expire completely. Only a few controlling measures for the public and for managers of sports infrastructure remain.

NL

 •  Publiek
  • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).
  • Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:
   • Je werkt zonder Covid Safe Ticket
    • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
    • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
    • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
    • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
    • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
   • Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
    • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
    • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
    • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
    • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
    • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • Indoor infrastructuur
  • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
  • Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO2-meters plaatsen
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.
  • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
  • In de federale FAQ’s is volgende passage opgenomen die uitzonderingen toestaan op het verplicht gebruik van de CO2-meter
   • In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, alsook in de besloten ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Er geldt een transitieperiode voor het toezicht op het gebruik van deze meter tot 01/11/2021. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.
   • Een uitzondering wordt gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO2-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen. In elk geval zorgen deze inrichtingen dat hun ventilatie voldoet aan de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19.
   • Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen zonder maskers bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten:
    • In de context van sportfaciliteiten verwijst dit naar de plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en naar de kleedkamers, en niet naar de gangen;
    • In de context van gezondheidscentra gaat het om de verzamelplaatsen (activiteiten, catering, wachten, rusten) en niet om de gangen of kamers;
    • In de context van evenementeninfrastructuur gaat het om de plaatsen waar de activiteit of activiteiten plaatsvinden, alsook om de catering- en wachtruimten.
    • ! Als er dus een communicatie is dat kleedkamers niet langer gebruikt mogen worden dan 15min dan vervalt de verplichting voor de installatie van een CO2-meter in de kleedkamers.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. De update van het basisprotocol nac de federale FAQ wordt asap online gezete. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

 

ENG

 • Public
  • There are no restrictive measures if the public indoors remains below 200 people and outdoor below 400 people (from 1 October this will be 500 people indoors and 750 people outdoors).
  • If you have a larger audience, you have two options as an organizer:
   • You work without a Covid Safe Ticket
    • Restrictive measures such as social distance, mouth mask and hand hygiene will be maintained
    • The mouth mask may be temporarily removed if you are sitting in a permanent place or to eat or drink.
    • You must request approval from your local board: you complete a CERM scan and if indoor also a CIRM scan
    • The maximum audience allowed is limited to 3,000 people indoor (or 100% of CIRM capacity if less than 3,000) or 5,000 people outdoor
    • You can deviate from these maximum numbers via a CIRM scan if you can seat your audience in compartments up to a maximum of 30% of the grandstand capacity.
   • You work with a Covid Safe Ticket (for every visitor)
    • For these ‘mass events’ you need the permission of your local government
    • You don’t have to impose restrictive measures
    • The audience is limited to a maximum of 75,000 people
    • Children up to 12 years old do not have to be tested for the Covid Safe Ticket, just like for the application of the Digital Covid Certificate.
    • As an organizer you are NOT obliged to offer the test option at the entrance of the event.
 • Indoor infrastructure
  • You must have your own action plan for ventilation and air quality monitoring. When drawing this up, you use the generic ventilation implementation plan as a guideline.
  • According to the federal MB, you must place CO2 meters in all sports areas and in the changing rooms
  • You must hang these CO2 meters in a place visible to the visitor, but not next to open windows or doors and not next to the ventilation exit.
  • The CO2 meter must be set to a warning level of 900 ppm. If this threshold is exceeded, you must take additional control measures based on the action plan mentioned above.
  • The federal MB requires fitness center operators to set an additional alarm level of 1200 ppm. If this alarm level is exceeded, you must temporarily close your infrastructure until the CO2 level has fallen below 900 ppm.
  • Additional tips about ventilation and the correct use of CO2 meters can be found on the website of the Agency for Care and Health.
  • The federal FAQs include the following passage that allows exceptions to the mandatory use of the CO2 meter
   • In the enclosed communal areas of the other establishments belonging to the sporting sector, as well as in the enclosed spaces of the establishments belonging to the event sector, the use of an air quality meter (CO2) is also mandatory from 1 September and must be used in a clearly visible place to be installed. There is a transition period for monitoring the use of this meter until 01/11/2021. The air quality meter must be present when the activity takes place. The air quality guideline standard is 900 ppm CO2. Above 900 ppm, the operator must have an action plan to ensure compensatory air quality or air purification measures.
   • An exception is made for sports facilities with a surface area of ​​at least 400 m2, a height of at least 7 meters and with mechanical ventilation or exterior doors and windows that can be opened. The CO2 meter is not mandatory in these areas, but it is recommended. In any case, these establishments ensure that their ventilation meets the recommendations for the practical implementation and monitoring of ventilation and indoor air quality in the context of COVID-19.
   • Common area means places where several people without masks gather for a period of more than 15 minutes:
    • In the context of sports facilities, this refers to the places where the sports activities take place and to the changing rooms, and not to the corridors;
    • In the context of health centers, it is about the gathering places (activities, catering, waiting, rest) and not about the corridors or rooms;
    • In the context of event infrastructure, it concerns the places where the activity or activities take place, as well as the catering and waiting areas.
    • ! So if there is a communication that changing rooms may not be used for longer than 15 minutes, the obligation to install a CO2 meter in the changing rooms will lapse.

Locally, stricter restrictions may apply. You can check this on the website of your province or municipality.

In the basic protocol Sport and Corona you will find additional information about these measures. The update of the basic protocol after the federal FAQ will be put online asap. The basic protocol is the only protocol that remains. The other context-specific protocols that we used are no longer available.

You will also find information about the other federal measures on the official website of the Federal Crisis Center on the Coronavirus.