Het overlegcomité kondigde op 26 november extra maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. We geven jullie opnieuw een overzicht mee van de voornaamste maatregelen. Wat is veranderd en wat blijft?
We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en lichtten uit wat van toepassing is op de cricket sport.

Maatregelen van kracht vanaf 29 november

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen, maar vanaf 29 november is geen publiek meer toegelaten bij indoor sportwedstrijden. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur.

Mondmaskers

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar.
 • Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers …
 • Over het algemeen kan je er bij het betreden van sportinfrastructuur van uitgaan dat je altijd je mondmasker draagt, tenzij in onderstaande gevallen.
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Kantines/cafetaria

 • CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar.
 • Sluiting verplicht vanaf 23u.

Kleedkamers

 • Kleedkamers hoeven niet gesloten te worden, maar het gebruik ervan moet zo veel mogelijk beperkt worden.
 • We adviseren met aandrang om volgende zaken op te nemen in een actieplan voor het gebruik van kleedkamers. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
  • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dit maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
  • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden.
  • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

De hogervermelde maatregelen worden nog verder geduid in het basisprotocol sport en corona. De update hiervan wordt online geplaatst. Dit is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden komen te vervallen.

Lees alle richtlijnen op: vlaamsesportfederatie.be/corona-richtlijnen-sport-vanaf-29-november 

 


ENGLISH

On 26 November, the consultation committee announced additional measures in the fight against the corona virus. We will once again give you an overview of the main measures. What has changed and what remains?
We are closely following further federal communications and guidelines and explained what applies to the sport of cricket.

Measures in effect from 29 November

There are no restrictive measures during sports itself, but from November 29, the public will no longer be allowed to watch indoor sports. Sports activities can take place in a normal way. There are, however, some controlling measures for the public and with regard to access to and management of sports infrastructure.

Face masks

 • Wearing a face mask is mandatory when entering sports infrastructure for people from 10 years old.
 • This applies to everyone when entering corridors, stands, dressing rooms…
 • In general, when entering sports infrastructure, you can assume that you always wear your mouth mask, unless in the cases below.
  • If this is not possible due to the nature of the activity (e.g. during sports, as an active referee, in the shower)
  • The public can temporarily take off the mouth mask to eat or drink.
 • The face mask is also mandatory at places and events where the CST applies.

Canteens/cafeteria

 • CST check on entry is mandatory from 16 years.
 • Mandatory closing from 11 pm.

Changing rooms

 • Changing rooms should not be closed, but their use should be limited as much as possible.
 • We strongly advise including the following in an action plan for the use of changing rooms. We recommend including at least the following items in this action plan:
  • Athletes come to the activity in sports outfit if possible. This makes dressing room use for the activity largely redundant.
  • A locker room cannot be used by an individual or sports group for more than 15 minutes.
  • A free time slot must be inserted between individuals/sports groups in which the dressing room is not used in order to be able to ventilate as much as possible.
  • Limit the use of showers whenever possible.

Stricter restrictions may apply locally. You can check this on the website of your province or municipality.

The above measures are further explained in the basic protocol sport and corona. The update will be posted online. This is the only protocol that remains. The other context-specific protocols that we used are no longer available.

Read all guidelines at: vlaamsesportfederatie.be/corona-richtlijnen-sport-vanaf-29-november