Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. We vragen alle sporters om zich in deze periode extra gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. Er gelden wel verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor je op.

(meer info op: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/)

Mondmaskers

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar. 
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers…
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek

Publiek is niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen. Als organisatie kan je het CST toepassen op de twee meerderjarige begeleiders, op voorwaarde dat je dat duidelijk vooraf communiceert.

Indoor infrastructuur

De meeste indoor sportinfrastructuren (inclusief fitness) kunnen open blijven, ook alle mogelijke indoor cricket zalen.

CO2 meters moeten aanwezig zijn.

Kantines

 • CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar
 • Sluiting verplicht vanaf 23u

Kleedkamers

 • Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.

Sportkampen

Tijdens de kersvakantie van 2021 kunnen enkel sportkampen zonder overnachting doorgaan. Het overlegcomité van 22 december 2021 heeft internaatskampen verboden. De organisatoren moeten de algemeen geldende coronamaatregelen uit het KB van 28 oktober, laatst aangepast via KB van 23 december 2021, wel opvolgen. Deze maatregelen staan specifiek voor de sportsector geduid in het basisprotocol Sport en Corona en moeten vanzelfsprekend ook tijdens de sportkampen opgevolgd worden.


ENGLISH

There are no restrictive measures during sportive exercise itself. Sports activities can take place in a normal way. We ask all athletes to behave extra disciplined during this period and to strictly follow the applicable guidelines. There are, however, various restrictive measures for the public and control measures with regard to access to and management of sports infrastructure. We list them here for you.

(more info at: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/)

Face masks

 • As soon as you enter a sports infrastructure, you are obliged to wear a mouth mask  (from 6 years old).
 • The mouth mask is mandatory for everyone in the corridors, stands and dressing rooms…
 • In general, the mouth mask obligation applies the moment you enter the sports infrastructure, except:
  • If this is not possible due to the nature of the activity (e.g. during sports, as an active referee, in the shower)
  • To eat or drink something.
 • The mouth mask is also mandatory at places and events where the CST applies.

Audience

Public is not allowed. Only young participants up to the age of 17 or G-athletes who need guidance may be accompanied by a maximum of two adults. As an organisation, you can apply the CST to two adult supervisors, provided you communicate this clearly in advance.

Indoor infrastructure

Most indoor sports infrastructures (including fitness) can remain open, including all possible indoor cricket halls.

CO2 meters must be present.

Canteens

 • CST check on entry is mandatory from 16 years
 • Mandatory closing from 11 pm

Changing rooms

 • Changing rooms are not mandatory to be closed, but limit their use as much as possible.

Sports Camps

During the Christmas holidays of 2021, only sports camps can continue without an overnight stay. The consultation committee of December 22, 2021 has banned boarding camps. The organizers must follow the generally applicable corona measures from the Royal Decree of October 28, most recently adjusted via the Royal Decree of December 23, 2021. These measures are specifically indicated for the sports sector in the basic protocol Sport and Corona and must of course also be followed during the sports camps.