DE ETHISCHE COMMISSIE

1.     SAMENSTELLING

De Ethische Commissie bestaat uit de leden die een ethische kwestie moeten behandelen.

2.     AANDUIDING

De leden van de Ethische Commissie worden aangeduid volgens de onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden voor verkiesbaarheid:

 • kandidaten moeten minstens 25 jaar zijn;
 • kandidaten moeten over de politieke en burgerlijke rechten beschikken;
 • kandidaten moeten niet-werkend lid zijn;
 • kandidaten mogen geen deel uitmaken van om het even welke ander officieel bestuur en/of commissie binnen Raad van Bestuur van Cricket Vlaanderen vzw.

Deze leden worden aangeduid voor een hernieuwbare termijn ad 4 jaar, dewelke de maximumduur van 12 aaneengesloten jaren niet mag overschrijden.

Het mandaat van de leden neemt een einde in het geval van:

 • een ontslag per aangetekende zending;
 • bij verlies van de burgerlijke en politieke rechten;
 • bij overlijden;
 • bij ongegronde weigering te zetelen voor 3 Ethische commissies binnen één werkjaar;
 • door zich aan te sluiten bij een werkend lid waarvan er reeds een aangeslotene zetelt als stemgerechtigde in de Ethische commissie;
 • bij het verlies van de hoedanigheid van niet-werkend lid.

3.     BEHANDELENDE COMMISSIE

De raad van bestuur, toeziend op elk vorm van mogelijke belangenconflict, verkiest een commissie van 3 personen en stelt een voorzitter voor de behandelende commissie. Indien er sprake is van een mogelijke belangenconflict bij een van de bestuursleden, mag hij/zij geen rol spelen in aanduiding van behandelende commissie.

4.     PROCEDURE

De behandelende commissie van de Ethische Commissie neemt beslissingen bij meerderheid van de leden. Eens de behandelende commissie een oordeel heeft bereikt, wordt door de Voorzitter een bijeenkomst met de bestuursleden belegd en het resultaat overhandigd.

5.     ZITTINGEN

In het kader van alle briefwisseling bevindt de zetel van de Ethische Commissie zich op de maatschappelijke zetel van Cricket Vlaanderen vzw.

De Ethische Commissie houdt haar zittingen op de maatschappelijke zetel van Cricket Vlaanderen vzw, tenzij de behandelende commissie van de Ethische Commissie anders beslist in een specifieke tuchtprocedure.

6.     LEDEN

 • Dr. Ayush Kapila
 • Hassan Shah (federatie-API)
 • Shirin Ananda Dias
 • Rakesh Kapila
 • Sultan Diwan Ali