1. Collectieve verzekering tegen sportongevallen (sportbeoefenaars)

Cricket Vlaanderen heeft ten behoeve van de cricket clubs en hun leden een collectieve verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” en “lichamelijke ongevallen” afgesloten. Alle bij de clubs en federatie aangesloten leden zijn verzekerd op trainingen, wedstrijden, stages en sportkampen in binnen- en buitenland (ook voor de verplaatsingen).

Algemene voorwaarden Lichamelijke Ongevallen Polis 1.116.092. A en B en  Burgerlijke Aansprakelijkheid Polis 1.116.093. A en B

Algemene voorwaarden Rechtsbijstand Polis 1.116.093/1

Bijzondere voorwaarden polissen CV 

Ongevalsaangifte Lichamelijke Ongevallen (LO) 

Ongevalsaangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De procedure

NEDERLANDS

Een lid is slechts verzekerd als deze met de nodige gegevens bij aansluiting werd doorgegeven aan de federatie. Een lid moet een verzekering elk jaar hernieuwen. Nodige informatie: naam en voornaam & adres.

Wanneer er zich een ongeval voordoet in uw vereniging, moeten volgende stappen ondernomen worden:

1.       De cricket club bezit een aantal ongevalaangifteformulieren via Cricket Vlaanderen (deze kunnen steeds worden bijgevraagd).  Of deze kunnen van de website gedownloade worden.

a.       Er zijn aangifteformulieren voor burgerlijke aansprakelijkheid of lichamelijke ongevallen.

2.       Het ongevalaangifteformulier laat je invullen door de clubverantwoordelijke (bijvoorbeeld een bestuurslid).

3.       Het geneeskundig getuigschrift laat je binnen de 48 uur invullen door de geneesheer. Je betaalt op dat moment zelf de kosten van het doktersbezoek (deze worden achteraf terugbetaald door Arena).

4.       Stuur het ingevulde aangifteformulier zo snel mogelijk naar het secretariaat van Cricket Vlaanderen (Zijp 18, 1780 Wemmel). CV stuurt dit formulier dan op naar Arena.

5.       Breng Cricket Vlaanderen indien mogelijk reeds op de hoogte (digitaal of telefonisch) van de feiten en de opstart van een verzekeringskwestie.

6.       De afhandeling van uw dossier gebeurt vanaf nu rechtstreeks met Arena. Na ontvangst van het aangifteformulier zal Arena u het nummer van uw dossier meedelen.

7.       Alle bijkomende onkostennota’s en verslagen kan u best onmiddellijk overmaken aan Arena zodat zij, als het dossier volledig is, tot vergoeding kan overgaan.

8.       Het verzekeringscontract voorziet in terugbetaling van de behandelingskosten met verwijzing naar het RIZIV-barema tot beloop van het eventuele overschot nà tegemoetkoming van het ziekenfonds. Behoudens uitzondering komen slechts de in het ziekte- en invaliditeitsbarema voorziene prestaties in aanmerking voor vergoeding.

9.       In toepassing van de wet moeten de geneesheren en ziekenhuizen aan de patiënten of aan hun ouders om betaling van de gewone verstrekkingen verzoeken en de getuigschriften voor verstrekte hulp, bestemd voor het ziekenfonds, afleveren.

10.   Op vertoon van de stavingsstukken en van de afrekening van het ziekenfonds vergoedt Arena haar tegemoetkoming op de door de rechthebbenden gewenste wijze (rekeningnummer).

11.   Het slachtoffer (of de ouders) hebben vrijheid van keuze van arts of ziekenhuis ongeacht welke dokter of ziekenhuis de eerste verzorging heeft toegediend.

 

ENGLISH

A member is only insured if his/her necessary information have been passed on to the federation at the moment of affiliation. Members must renew an insurance policy every year. Necessary information: name and first name & address.

 

When an accident occurs in your club, the following procedure must take place:

1.       The cricket club has a number of accident report forms via Cricket Vlaanderen (these can always be requested). Or the club can download them from the website.

a.       Accident forms concerning civil liability or physical accidents.

2.       Have the accident report form completed by the club manager (or board member).

3.       Have the medical certificate completed by your doctor within 48 hours. At that time you pay the costs of the doctor’s visit yourself (these will be reimbursed by Arena afterwards).

4.       Send the completed declaration form as soon as possible to the office of Cricket Vlaanderen (Zijp 18, 1780 Wemmel). CV will then send this form to Arena.

5.       If possible, notify Cricket Vlaanderen (digitally or by telephone) of the facts and the start of an insurance issue.

6.       From now on, your file will be handled directly with Arena. After receipt of the declaration form, Arena will inform you of the file number.

7.       It is best to immediately transfer all additional expense notes and reports to Arena so that, when the file is complete, it can proceed to compensation.

8.       The insurance contract provides for reimbursement of the treatment costs with reference to the RIZIV scale up to the amount of any surplus àfter compensation from the health insurance fund. Barring exceptions, only the benefits provided for in the sickness and disability schedule are eligible for compensation.

9.       According to the law, doctors and hospitals must request payment of the usual benefits in kind from patients or their parents and issue certificates for care provided, intended for the health insurance fund.

10.   On presentation of the supporting documents and the statement from the health insurance fund, Arena reimburses its allowance in the manner desired by the entitled parties (account number).

11.   The victim (or parents) have freedom of choice of doctor or hospital regardless of which doctor or hospital administered the initial care.

 

 

2. Verzekering sportpromotionele activiteiten (voor niet-leden)

Wanneer uw vereniging een opendeurdag, een schoolsportdag, een bedrijvendag,… inricht zijn de deelnemers als niet-leden verzekerd binnen de onderschreven CV polis L.O. – B.A..
Wanneer er een ongeval gebeurt wordt gevraagd om binnen de 48u aangifte te doen zoals in bovenstaand stappenplan.

3. Verzekeringen – vrijwilligerswerk

Daarnaast heeft Cricket Vlaanderen een verzekering afgesloten (polis L.O.) voor vrijwilligers die zeer occasioneel meehelpen in uw vereniging, dit wel zeggen maximum een 2 à 3 tal keren per jaar. Het betreft personen, niet-aangesloten bij Cricket Vlaanderen, die, buiten een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling, onbezoldigd en onverplicht vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van CV of zijn aangesloten clubs.

4. Privacy verklaring ARENA

Klik hier voor de privacy verklaring van ARENA.