CRICKET Vl.AANDEREN vzw STATUTEN

De ondergetekenden,

1. Arcadians Cricket Club Ghent (vzw), met adres te 9000 Gent, Jakob Heremansstraat 47, vertegenwoordigd door Denis Charles BLOMMAERT, voorzitter;
2. Gent Cricket Club (feitelijke vereniging), met adres te 9000 Gent, Krijgsgasthuisstraat 79, vertegenwoordigd door Kumar Manish MISHRA, secretaris;
3. Ostend Cricket Club (feitelijke vereniging), met adres te 8400 Oostende, Nieuwpoortse­

steenweg 210, vertegenwoordigd door Muhammad Ahsan MALIK, kalendersecretaris;

4. Antwerp Cricket Club (feitelijke vereniging), met adres te 2550 Kontich, Lints Veld 19, vertegenwoordigd door Dennis NEWPORT, voorzitter;
5. Mechelen Cricket Club (feitelijke vereniging), met adres te 2811 Hornbeek, Hombeker­

kouter 14, vertegenwoordigd door Steve VAN MOER, voorzitter;

6. Mechelen Eagles Cricket Club (feitelijke vereniging), met adres te 2800 Mechelen, Baron

Eduard Empainlaan 22, vertegenwoordigd door Rodney BENN, vice-kapitein.

verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 11 december 2002, hierna de vzw wet genoemd, met de hiernavolgende statuten.

TITELI: BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.

Artikel 1- Benaming

1. De vereniging heeft als benaming: “Cricket Vlaanderen vzw”. hierna genoemd “de Vereniging”.

Deze naam moet steeds zijn voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw”.

Artikel 2 – Vestiging

1. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Huis van de Sport te Zuiderlaan 13, 9000 Gent en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Gent.
2. Aile stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement

Cricket Vlaanderen – statuten Pagina 1 I 9

TITEL II: l:IIJMAATSCHAP

Artikel 6 leden

1. De Vereniging telt gewone of wettelijke !eden, toegetreden !eden en ereleden.

2. Het aantal Leden van de Vereniging is onbeperkt, maar moet tenminste zes bedragen.

3. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene

Vergadering, komt uitsluitend toe aan de gewone !eden.

Artik:el 1 – Toetreding

1. Als Lid van de Vereniging kan toetreden: die verenigingen die cricket beoefenen, en die door de
Raad van Bestuur worden aanvaard.

2. De Leden moeten vennootschap, feitelijke vereniging of vzw zijn.

3. Gemotiveerde verzoeken om toetreding ais Lid of toegetreden lid dienen schriftelijk aan de

Raad van Bestuur te worden gericht.

4. De Raad van Bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het Intern Reglement.
5. De Leden worden vertegenwoordigd door een bestuurslid met een geldige licentie van Cricket

Vlaanderen bij dat lid.

Artikel 8 – Ereleden

1. De ereleden zijn individuele personen die omwille van hun functie of hun verdienste als lid worden aanvaard door de Raad van Bestuur.
2. Het initiatief om ereleden voor te stellen ligt bij de Raad van Bestuur.

3. De duur van het erelidmaatschap is onbeperkt, maar de Raad van Bestuur is bevoegd om het erelidmaatschap te herroepen.
4. De ereleden hebben enkel die rechten en plichten die ze hebben op basis van de wet, van de besluiten genomen in uitvoering van de wet, of van het Intern Reglement. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de ereleden worden gewijzigd.

Artikel 9 – Toegetreden leden

1. Als toegetreden lid kunnen tot de Vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de Raad van Bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft.
2. De toegetreden !eden hebben enkel die rechten en plichten die ze hebben op basis van de wet, van de besluiten genomen in uitvoering van de wet, of van het Intern Reglement. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden !eden worden gewijzigd.

Artikel :12 – Lidgeld

1. Aile Leden beta len een lidgeld jaarlijks te bepalen door de Raad van Bestuur. De jaarlijkse bijdrage kan niet meer bedragen dan 2.000 euro.
2. Dit bedrag wordt jaarlijks bij het begin van het boekjaar ge”indexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand december 2006. De nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing.
3. Het jaarlijks lidgeld voor de Leden en toegetreden leden wordt bepaald door de Raad van
Bestuur en vastgelegd in het Intern Reglement.

TITEL III: A.lGEMENE VIERGADERING

Artikel 13 – Aigemene Vergadering

1. Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd voor a) Wijzigen van de statuten.
b) Benoemen en afzetten van de Bestuurders. c) Goedkeuren van begroting en rekeningen. d) Ontbinden van de vereniging.
e) Uitsluiten van een Lid.

f) Desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
g) Omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk. h) Aile gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 14 – Bijeenroeping van de Algemene Vergadering

1. De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen telkens als het doel of het belang van de Vereniging dit vereist, op de wijze bepaald in het Intern Reglement.
2. Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar. De Raad van Bestuur bepaalt plaats en datum.
3. Indien het noodzakelijke quorum van de Algemene Vergadering niet bereikt wordt, wordt de algemene vergadering ontbonden en roept de Raad van Bestuur binnen een termijn van 15 tot
45 dagen een nieuwe Algemene Vergadering bijeen. Op deze vergadering geldt geen quorum.

4. Een Buitengewone Algemene Vergadering wordt tevens sa men geroepen telkens wanneer een kwart van de Leden er om vraagt. Een aanvraag zal schriftelijk betekend worden aan de Raad van Bestuur, door middel van een petitie die bevat:
a) De agendapunt(en) die de Leden wensen behandeld te zien. Eventueel kunnen deze punten ook voorstel(len) tot resolutie voor de Algemene Vergadering omvatten.
b) De namen en handtekeningen van de leden die het verzoek indienen.

jaar en zijn herkiesbaar.

3. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het statutaire minimum, dan blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien.
4. Indien een Bestuurder verkozen wordt ter vervanging van een Bestuurder die ontslag genomen heeft tijdens zijn mandaat, zal deze verkozen Bestuurder enkel het mandaat van de ontslagnemende Bestuurder afmaken.

Artikel 19 – Verdeling functies

1. De Voorzitter zal rechtstreeks verkozen worden door de Algemene Vergadering.

2. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden tevens een Secretaris, een Penningmeester en bepaalt de andere functies.
3. De Voorzitter zit de vergadering voor; in geval van zijn afwezigheid, verkiezen de aanwezige

Bestuurders verkiezen een voorzitter.

A.rtikel 20 – IBeslissingen van de Raad van Bestuur

1. De beslissingen in de Raad van Bestuur worden aangenomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.
2. Elke afwezige Bestuurder kan zich Iaten vertegenwoordigen met volmacht door een andere

Bestuurder. Maximaal een volmacht per Bestuurder.

3. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter, of zijn vervanger, beslissend.

4. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden in notulen opgenomen, die ondertekend worden door de Voorzitter of een Bestuurder en ingeschreven in een bijzonder register.

Artikel 21- Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

1. De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het besturen en beheren van de Vereniging.
2. Zij is bevoegd over aile materies die niet bij wet of volgens deze Statuten uitdrukkelijk aan de
Algemene Vergadering zijn toegekend.

3. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een of meerdere Bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de Vereniging. Dit mandaat kan te allen tijde worden ingetrokken door de Raad van Bestuur.

Artikel 22 – Aangegane verplic:htingen

1. De lopende briefwisseling, de akten van het dagelijks bestuur de kwijtingen en ontlastingen, zullen geldig getekend zijn door een Bestuurder.

TITEl VII: INZAGERECHT lEDEN

Artikel 27- Inzagerrecht !eden

1. Aile Leden kunnen op de zetel van de Vereniging het register van de Leden raadplegen, evenals aile notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.

Opgemaakt te Mechelen, op 15 januari 2007, in twee exemplaren.

(getekend) Denis Charles Blommaert
Voorzitter, Arcadians Cricket Club Ghent

(getekend) Kumar Manish Mishra, Secretaris,Gent Cricket Club

(getekend) Muhammad Ahsan Malik
Kalendersecretaris, Ostend Cricket Club

(getekend) Dennis Newport

Voorzitter, Antwerp Cricket Club

(getekend) Steve Van Moer
Voorzitter, Mechelen Cricket Club

(getekend) Rodney Benn
Vice-kapitein, Mechelen Eagles Cricket Club

Cricket Vlaanderen – Gecoördineerde statuten
(Na de Algemene Vergadering van 26 januari 2009)

TITEL I: BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR
Artikel 1 – Benaming
1. De vereniging heeft als benaming: “Cricket Vlaanderen vzw”. hierna genoemd “de Vereniging”. Deze naam moet steeds zijn voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw”.

Artikel 2 – Vestiging
1. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Huis van de Sport te Zuiderlaan 13, 9000 Gent en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Gent.
2. Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement

Artikel 3 – Doel
1. De Vereniging stelt zich tot doel om zonder winstoogmerk de organisatie en de ontwikkeling van cricket in Vlaanderen te bevorderen.
2. De Vereniging zal samenwerken met andere verenigingen die werken in het domein van de sportbeoefening of de promotie van de sport, en in het bijzonder met de nationale federatie. De nationale federatie “Belgische Cricket Federatie” is de enige organisatie die het Belgische cricket op nationaal en internationaal vlak vertegenwoordigt.
3. De Vereniging stelt zich ook tot doel de eerlijke en gezonde sportbeoefening in het algemeen te bevorderen. Dit houdt onder meer in de verwerping en bestraffing van dopinggebruik.
4. De Vereniging kan meer alle daden stellen die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, zoals zich interesseren in verenigingen met een gelijklopend doel, bijkomstig economische activiteiten uitoefenen, waarvan de opbrengst het doel ten goede komt, enz.
Artikel 4 – Duur
1. De Vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Conventies
1. In deze Statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is,
duidt “Vereniging” op de Vlaamse Cricket Bond vzw;
duidt “Vlaanderen” op gebied waar de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor persoonsgebonden materies (i.e. het Vlaamse Gewest en Vlamingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest );
duidt “Bestuurders” op de leden van de Raad van Bestuur;
duidt “Leden” op gewone of wettige leden, met inbegrip van Bestuurders welke het lidmaatschap van de Vereniging bezitten, maar met uitsluiting van toegetreden leden, Bestuurders welke het lidmaatschap van de Vereniging niet bezitten of ere-leden;
duidt “Voorzitter” op de voorzitter van de Raad van Bestuur;
duidt “Secretaris” op de secretaris van de Raad van Bestuur;
duidt “Penningmeester” op de penningmeester van de Raad van Bestuur;
duidt “Algemene Vergadering” op de jaarlijkse Algemene Vergadering, met inbegrip van Buitengewone Algemene Vergaderingen zoals kunnen samengeroepen worden volgens deze Statuten;
duidt “Licentie” op een vergunning verleend door Cricket Vlaanderen, met andere woorden de bevestiging door de Vereniging dat een club of persoon ingeschreven is in de registers van de Vereniging met de rechten en plichten die daar mee gepaard gaan krachtens de wet, de statuten en het Intern Reglement van de Vereniging.
2. In deze Statuten wordt, waar het mannelijk gebruikt wordt, tevens het vrouwelijk bedoelt.

TITEL II: LIDMAATSCHAP
Artikel 6 – Leden
1. De Vereniging telt gewone of wettelijke leden, toegetreden leden en ereleden.
2. Het aantal Leden van de Vereniging is onbeperkt, maar moet tenminste zes bedragen.
3. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de gewone leden.

Artikel 7 – Toetreding
1. Als Lid van de Vereniging kan toetreden: die verenigingen die cricket beoefenen, en die door de Raad van Bestuur worden aanvaard.
2. De Leden moeten vennootschap, feitelijke vereniging of vzw zijn.
3. Gemotiveerde verzoeken om toetreding als Lid of toegetreden lid dienen schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden gericht.
4. De Raad van Bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het Intern Reglement.
5. De Leden worden vertegenwoordigd door een bestuurslid met een geldige licentie van Cricket Vlaanderen bij dat lid.

Artikel 8 – Ereleden
1. De ereleden zijn individuele personen die omwille van hun functie of hun verdienste als lid worden aanvaard door de Raad van Bestuur.
2. Het initiatief om ereleden voor te stellen ligt bij de Raad van Bestuur.
3. De duur van het erelidmaatschap is onbeperkt, maar de Raad van Bestuur is bevoegd om het erelidmaatschap te herroepen.
4. De ereleden hebben enkel die rechten en plichten die ze hebben op basis van de wet, van de besluiten genomen in uitvoering van de wet, of van het Intern Reglement. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de ereleden worden gewijzigd.

Artikel 9 – Toegetreden leden
1. Als toegetreden lid kunnen tot de Vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de Raad van Bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft.
2. De toegetreden leden hebben enkel die rechten en plichten die ze hebben op basis van de wet, van de besluiten genomen in uitvoering van de wet, of van het Intern Reglement. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.

Artikel 10 – Verplichtingen
1. De gewone en toegetreden leden van de Vereniging zijn verplicht:
a) de statuten en het Intern Reglement van de Vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven.
b) de belangen van de Vereniging, zoals beschreven in Artikel 3, of één van haar organen niet te schaden.

Artikel 11 – Uittreding en uitsluiting
1. Elk Lid, toegetreden lid of erelid kan te allen tijde ontslag nemen uit de Vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur.
2. Een Lid kan slechts worden uitgesloten door de Algemene Vergadering en met een meerderheid van twee derden van de stemmen.
3. In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een Lid, kan de Raad van Bestuur het lidmaatschap schorsen van het Lid,
a) dat de belangen van de Vereniging, zoals beschreven in Artikel 3, of één van haar organen op een ernstige wijze schendt;
b) dat, ondanks twee schriftelijke aanmaningen, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de Vereniging na te komen.
4. De schorsing zal schriftelijk worden meegedeeld aan het betrokken Lid door middel van een aangetekend schrijven.
5. Het betrokken Lid kan, binnen een termijn van één maand vanaf de start van de schorsing schriftelijk hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van Bestuur.
6. In geval van beroep, moet de Algemene Vergadering binnen een termijn van zes weken bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de Algemene Vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt geacht nooit te hebben plaatsgehad.
7. De Raad van Bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid of erelid. De beslissing van de Raad van Bestuur is soeverein en moet niet gemotiveerd worden.
8. Het lidmaatschap van een Lid, een toegetreden lid of een erelid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, of in geval van rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.
9. Ontslagnemende of uitgesloten Leden, toegetreden leden of ereleden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de Vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Artikel 12 – Lidgeld
1. Alle Leden betalen een lidgeld jaarlijks te bepalen door de Raad van Bestuur. De jaarlijkse bijdrage kan niet meer bedragen dan 2.000 euro.
2. Dit bedrag wordt jaarlijks bij het begin van het boekjaar geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand december 2006. De nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing.
3. Het jaarlijks lidgeld voor de Leden en toegetreden leden wordt bepaald door de Raad van Bestuur en vastgelegd in het Intern Reglement.

Artikel 13 – Algemene Vergadering
1. Enkel de Algemene Vergadering is bevoegd voor
c) Wijzigen van de statuten.
d) Benoemen en afzetten van de Bestuurders.
e) Goedkeuren van begroting en rekeningen.
f) Ontbinden van de vereniging.
g) Uitsluiten van een Lid.
h) Desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
i) Omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.
j) Kwijting van de bestuurders en de commissarissen.
k) Alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 14 – Bijeenroeping van de Algemene Vergadering
1. De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen telkens als het doel of het belang van de Vereniging dit vereist, op de wijze bepaald in het Intern Reglement.
2. Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar. De Raad van Bestuur bepaalt plaats en datum.
3. Indien het noodzakelijke quorum van de Algemene Vergadering niet bereikt wordt, wordt de algemene vergadering ontbonden en roept de Raad van Bestuur binnen een termijn van 15 tot 45 dagen een nieuwe Algemene Vergadering bijeen. Op deze vergadering geldt geen quorum.
4. Een Buitengewone Algemene Vergadering wordt tevens samen geroepen telkens wanneer één vijfde van de Leden er om vraagt. Een aanvraag zal schriftelijk betekend worden aan de Raad van Bestuur, door middel van een petitie die bevat:
a) De agendapunt(en) die de Leden wensen behandeld te zien. Eventueel kunnen deze punten ook voorstel(len) tot resolutie voor de Algemene Vergadering omvatten.
b) De namen en handtekeningen van de leden die het verzoek indienen.

Artikel 15 – Uitnodiging en agenda
1. Alle Leden worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering.
2. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Indien minstens één twintigste van de leden een punt wil behandelen, dient dit op de agenda geplaatst te worden.
3. De Algemene Vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. De oproeping van een Buitengewone Algemene Vergadering zal tevens de agendapunten en resoluties bevatten die gepetitioneerd zijn, evenals de namen van de verzoekende leden. De Raad Van Bestuur mag andere agendapunten toevoegen aan deze agenda.

Artikel 16 – Stemming en volmacht
1. Elk Lid heeft recht op minstens één stem.
2. De Leden kunnen zich op de Algemene Vergaderingen laten vertegenwoordigen door een ander Lid, middels een geschreven volmacht.
3. Elk Lid kan via volmacht slechts één ander Lid vertegenwoordigen.
4. Leden kunnen voor agendapunten ook hun stem schriftelijk uitbrengen, per gewoon schrijven of e-post, voor zover deze voor de Algemene Vergadering ontvangen is door de Secretaris.
5. Er wordt gestemd bij eenvoudige meerderheid (d.w.z. de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van aanwezigen en vertegenwoordigden. Voor verandering van statuten, het veranderen van het doel van de Vereniging, het uitsluiten van een Lid en in geval van ontbinding van de Vereniging zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.
6. Alle stemmingen die betrekking hebben op personen worden gehouden via een geheime stemming.
7. Een geheime stemming zal gehouden worden op eenvoudig verzoek van een Lid van de Algemene Vergadering.
8. Het aantal stemmen wordt uitgebreid volgens de hierna gemelde regeling. In functie van het aantal bij de Vereniging registreerde leden van elk van de Leden van de Vereniging, wordt het aantal stemmen toegekend als volgt:
– Alle Leden hebben twee stemmen;
– Voor elk veelvoud van 50 geregistreerde leden welke tijdens het afgelopen werkjaar door het betreffende Lid geregistreerd waren, wordt een bijkomende stem toegekend.

Artikel 17 – Verslag van de Algemene Vergadering
1. De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een register op de zetel van de vereniging en ondertekend door de voorzitter en penningmeester.
2. Alle Leden kunnen er kennis van nemen, maar het register mag niet worden verplaatst.

TITEL IV: DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 18 – Raad van Bestuur
1. Het bestuur van de Vereniging wordt toevertrouwd aan een Raad van Bestuur, welke minimum vijf Bestuurders telt.
2. De Bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van twee jaar en zijn herkiesbaar.
3. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het statutaire minimum, dan blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien.
4. Indien een Bestuurder verkozen wordt ter vervanging van een Bestuurder die ontslag genomen heeft tijdens zijn mandaat, zal deze verkozen Bestuurder enkel het mandaat van de ontslagnemende Bestuurder afmaken.

Artikel 19 – Verdeling functies
1. De Voorzitter zal rechtstreeks verkozen worden door de Algemene Vergadering.
2. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden tevens een Secretaris, een Penningmeester en bepaalt de andere functies.
3. De Voorzitter zit de vergadering voor; in geval van zijn afwezigheid, verkiezen de aanwezige Bestuurders verkiezen een voorzitter.

Artikel 20 – Beslissingen van de Raad van Bestuur
1. De beslissingen in de Raad van Bestuur worden aangenomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.
2. Elke afwezige Bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen met volmacht door een andere Bestuurder. Maximaal één volmacht per Bestuurder.
3. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter, of zijn vervanger, beslissend.
4. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden in notulen opgenomen, die ondertekend worden door de Voorzitter of een Bestuurder en ingeschreven in een bijzonder register.

Artikel 21 – Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
1. De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het besturen en beheren van de Vereniging.
2. Zij is bevoegd over alle materies die niet bij wet of volgens deze Statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn toegekend.
3. De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan één of meerdere Bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de Vereniging. Dit mandaat kan te allen tijde worden ingetrokken door de Raad van Bestuur.

Artikel 22 – Aangegane verplichtingen
1. De lopende briefwisseling, de akten van het dagelijks bestuur de kwijtingen en ontlastingen, zullen geldig getekend zijn door één Bestuurder.
2. Contracten op lange termijn (meer dan één jaar) en voor verbintenissen van boven de 2.000 euro moeten steeds door twee Bestuurders ondertekend worden. Deze engagementen dienen steeds vooraf besproken te worden door de Raad van Bestuur.
3. Alle andere financiële verrichtingen moeten steeds getekend zijn door één Bestuurder.
4. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun statuut.
5. De bevoegdheid om de Vereniging in en buiten recht te vertegenwoordigen kan door de Raad van Bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meerdere personen, al dan niet Bestuurders, die desgevallend gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt afgebakend door de Raad van Bestuur. Dit mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken.

Artikel 23 – Intern Reglement
1. De Raad van Bestuur vaardigt alle Interne Reglementen uit.

TITEL V: BEGROTINGEN – REKENINGEN – CONTROLE
Artikel 24 – Balans en begroting
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
2. De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
3. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de Vzw-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

Artikel 25 – Commissarissen
1. De Algemene Vergadering kan één of meerdere rekeningcommissarissen aanstellen ter controle van de boekhouding.
2. De Raad van Bestuur neemt de nodige acties om te verzekeren dat de Vereniging haar verplichtingen nakomt, zoals vereist door de wetgever of door nationale of internationale sportieve organisaties waaraan Cricket Vlaanderen rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoording dient af te leggen.

TITEL VI: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26 – Ontbinding van de Vereniging
1. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze bepaald in de wet.
2. In geval van ontbinding van de Vereniging worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De Algemene Vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningsaldo wordt overgedragen.

TITEL VII: INZAGERECHT LEDEN
Artikel 27 – Inzagerecht leden
1. Alle Leden kunnen op de zetel van de Vereniging het register van de Leden raadplegen, evenals alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.