Usage of Wemmel grounds – gebruik van de Wemmel faciliteiten

Na een eerste weekend kunnen we niet anders dan extra regels opstellen inzake de sleutels van de opslagruimte in Wemmel.

After a first weekend, we can only draw up extra rules regarding the keys to the storage space in Wemmel.

Hierbij de procedure en regels voor het gebruik van de faciliteiten in Wemmel

In read more the procedure and rules concerning the Wemmel grounds usage.

De procedure

 • Met de code neem je 1 sleutel uit de Masterlock. De sleutels zijn gelabeld zaterdag en zondag, neem enkel diegene van jou dag.
 • De code vraag je tijdens de week voorafgaand aan het weekend aan secretaris Shirin Ananda Dias op het nummer 0032 489/ 539 650 of 0044 7729/ 007 270. De code wordt elke week aangepast.
 • Diegene die de sleutel neemt is hiervoor verantwoordelijke namens zijn club. Hij geeft deze niet door aan derden.
 • In de opslagruimte wordt enkel het cricketmateriaal gebruikt. Het andere materiaal laat men liggen.
 • Afval wordt bijgehouden en nadien meegenomen of in de vuilbakken gestopt.
 • Na de activiteiten wordt al het materiaal terug in de opslagruimte geplaatst en de deur gesloten. De sleutel wordt in de brievenbus aan de voorkant van het kantoor van Cricket Vlaanderen achtergelaten.
 • Op maandag vindt Cricket Vlaanderen de zaterdag & zondag sleutel terug in de brievenbus. Deze worden terug in de Masterlock geplaatst en de code aangepast.

De procedure is niet moeilijk, rechtuit en logisch. Vorig weekend heeft echter aangetoond dat we een stok achter de deur moeten houden. Van elke club noteren we de verantwoordelijke voor de sleutel en het materiaal. Deze kan wekelijks aangepast worden vanuit de club.

De home clubs zijn verantwoordelijk voor onregelmatigheden zoals vuilnis, breuk of ontvreemd materiaal. Als de kosten niet kunnen toegewezen worden aan een club, worden de kosten verdeeld.

Als de sleutel op maandag niet terug is, wordt een boete van €50 opgelegd aan de club. Dit zal ook aangerekend worden als de opslagruimte niet correct is gesloten.

Bij 3 overtredingen wordt het gebruik van het sportterrein ontzegd tot het einde van het seizoen.

 

ENG

The procedure

 • With the code you take 1 key from the Masterlock. The keys are labelled Saturday and Sunday, just take yours for the day.
 • In the week prior to the weekend, you can request the code from secretary Shirin Ananda Dias on 0032 489/ 539 650 or 0044 7729/ 007 270. The code is updated every week.
 • The person who takes the key is responsible on behalf of his club. He does not pass this on to third parties.
 • Only the cricket equipment is used in the storage area. The other material stays in the storage room.
 • Waste is kept and taken back home or put in the waste bins.
 • After the activities, all material is returned into the storage room and the door is closed properly. The key is left in the mailbox in front of the Cricket Vlaanderen office.
 • On Monday Cricket Vlaanderen will find the Saturday & Sunday key in the letterbox. These are placed back in the Masterlock and the code adjusted.

The procedure is not difficult, straight forward and logical. However, last weekend showed that we have to take measures. For each club we note the person responsible for the key and the material. This can be adjusted weekly from the club.

The home clubs are responsible for irregularities such as garbage, breakage or theft. If the costs cannot be allocated to a club, the costs will be divided.

If the key is not back on Monday, a fine of €50 will be imposed on the club. This will also be charged if the storage room is not closed correctly.

After 3 violations, the use of the sports field is denied until the end of the season.