Cricket Vlaanderen ondersteunt clubs die nieuwe groepen recreatieve leden kunnen aansluiten. Als een club een samenwerkingsovereenkomst maakt met een andere organisatie om meer mensen aan cricket te laten deelnemen, zorgt Cricket Vlaanderen voor een ondersteuning onder voorwaarden in de vorm van cricket materiaal.

De club moet aantonen dat de samenwerkende organisatie nieuw is voor de cricket sport, en aantonen hoe en waar de personen de sport zullen beoefenen. Hierbij zijn mogelijk: Rode Kruis centra, Fedasil vestigingen, onverenigde groepen spelers of losse gebruikers van cricket infrastructuur.

Vanaf 20 nieuwe aangesloten leden voorziet Cricket Vlaanderen een materiaalpakket om activiteiten mogelijk te maken. Dit pakket voorziet 4 tapeball bats, 8 tennis ballen, 8 rollen tape, en 1 set wickets. Dit pakket heeft een nominale waarde van € 200.

De nieuwe leden worden verzekerd door ze als lid in te geven op het ledenplatform Twizzit, met minstens volgende informatie: voornaam, naam, adres, geboortedatum, geslacht en nationaliteit. Gelieve indien mogelijk email en telefoonnummer op te geven. CV kan ondersteuning bieden bij het ingeven van de gegevens. De facturatie van de nieuwe leden verloopt op de normale manier.

Klik hier voor het aansluitingsformulier voor recreatieve groepen cricket spelers. 

ENGLISH

Cricket Vlaanderen supports clubs that are able to connect new groups of recreational members. If a club enters into a cooperation agreement with another organisation in order to allow more people to participate in cricket, Cricket Vlaanderen will provide conditional support in the form of cricket material.

The club has to demonstrate that the cooperating organisation is new to the sport of cricket, and demonstrate how and where the people will practice the sport. This may include: Red Cross centres, Fedasil branches, disunited groups of players or individual users of cricket infrastructure.

From 20 new affiliated members onwards, Cricket Vlaanderen provides an equipment package to make activities possible. This package provides 4 tapeball bats, 8 tennis balls, 8 rolls of tape, and 1 set of wickets. This package has a nominal value of € 200.

New members are insured by registering them as members on the membership platform Twizzit, with at least the following information: first name, surname, address, date of birth, gender and nationality. If possible, please provide email and phone number. CV can provide support in entering the data. The invoicing of new members will be done in the normal way.

Click the link above for the registration form for new recreational groups.